Hospital Miri,
Jalan Cahaya,
98000 Miri, Sarawak.
Tel: +6085-420033
Faks: +6085-416514
Emel: hospitalmiri@moh.gov.my