Hospital Miri,
Jalan Cahaya,
98000 Miri, Sarawak.
Tel: +6085-460600
Fax: +6085-416514
E-mail: hospitalmiri@moh.gov.my